วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาววัชรี คูรณารักษ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เพื่อรวบรวมและจัดทำข้อมูล ในการดำเนินการตรวจเอกสาร ผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ณ ห้องประชุมแตงโมหวาน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า)

21 มิถุนายน 2565